انجام خدمات مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی بر فعالیت پیمانکاران طرح احداث کارخانه آهک هیدراته کوه لار با هدف تولید سالیانه ۳۰ هزار تن آهک هیدراته واقع در شهرستان چرام استان کهکیلویه و بویراحمد (آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۱۱۲-۱۱ /۹۷ ت)

چهارشنبه, ۳ بهمن, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام خدمات مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی بر فعالیت پیمانکاران طرح احداث کارخانه آهک هیدراته کوه لار با هدف تولید سالیانه ۳۰ هزار تن آهک هیدراته واقع در شهرستان چرام استان کهکیلویه و بویراحمد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۴۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پانصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۶/۱۱/۹۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۳/۱۱/۹۷ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۲۷/۱۱/۹۷ می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.