انجام خدمات مشاوره، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی بر عملیات طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم به ظرفیت سالیانه ۱۰هزار تن در شهرستان الیگودرز استان لرستان (آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره۱۲۱-۱۲ /۹۷ ت (نوبت دوم))

چهارشنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام خدمات مشاوره، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی بر عملیات طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم به ظرفیت سالیانه ۱۰هزار تن در شهرستان الیگودرز استان لرستان (به روشEPC) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۷۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ  ۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (هشتصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱/۱۲/۹۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۸/۱۲/۹۷ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۸/۱۲/۹۷ می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.