آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی ” انجام خدمات حفاظت فیزیکی در شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران “

پنج شنبه, ۲۳ بهمن, ۱۳۹۹

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات ، نسبت به انتخاب پیمانکار جهت “انجام خدمات حفاظت فیزیکی در شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران” از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی اقدام  نماید. لذ ا از كليه شرکت‌های ذیصلاح که تمایل به شرکت در مناقصه فوق را دارند درخواست می‌نماید جهت دريافت اسناد مناقصه با مراجعه به  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  به نشانی www.setadiran.ir و واریز مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰(دو میلیون ریال) به شماره حساب ۵۷۷۸۸۵۷۷۸۰ به شناسه واریز ۱۰/۰۷در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران نزد بانک ملت شعبه تکاب اقدام نمایند. خاطر نشان می‌نماید این فراخوان هیچگونه تعهدی برای کارفرما جهت دعوت به مناقصه شرکت‌های دریافت کننده اسناد مناقصه ایجاد ننموده و تنها شرکت‌هایی که دارای شرایط مندرج در اسناد بوده و حایز حداقل امتیاز لازم (ارزیابی کیفی) شوند با تشخیص کارفرما به مرحله بعدی مناقصه راه خواهند یافت.

نام و نشاني كارفرما: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشاني: تهران، میدان ولیعصر (عج)، کوچه شقایق، پلاک ۵و ۷

  • محل اجراي پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر ۳۸ جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران.
  • موضوع مناقصه: انجام خدمات حفاظت فیزیکی در شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه.
  • نوع مناقصه: یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی
  • مدت زمان اجرای پروژه: یک سال شمسی.
  • گواهي نامه صلاحيت: متقاضی ‌می‌بایست؛

– دارای توانايي مالي لازم و کافي و توانايي ارایه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و حسن انجام تعهدات (در صورت برنده شدن) باشد.

– کليه الزامات مراجع ذيصلاح در اجراي فعاليت هاي مرتبط با موضوع مناقصه را رعایت نمایند.

– دارای تخصص و تجربه کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه باشد.

دارای برگه تأئید و مجوز فعالیت در امور خدمات حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت پلیس پیشگیری ناجا معتبر با رتبه یک باشد.

– دارای گواهی نامه صلاحیت ایمنی  معتبر پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

– دارای شخصیت حقوقی باشد.

  • تامین مالی: از منابع داخلی شرکت
  • مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت/ ۵۰۶۵۹ ﻫ مورخ ۹۹/۰۹/۲۲ هیأت محترم وزیران به مبلغ ۳،۷۰۸،۸۸۳،۶۱۴ (سه میلیارد و هفتصد و هشت میلیون و هشتصد و هشتاد و سه هزار و ششصد و چهارده) ریال خواهد بود و تضمین ارائه شده می بایست برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد.
  • زمان و محل دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه پاز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اsetadiran.ir از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز پیکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۶ اقدام نمایند.
  • زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز یکشنبه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۹ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir بارگذاری نمایند.
  • زمان گشایش پاکت ارزیابی کیفی: ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۲ در نشانی مندرج در بند «۲» از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت