انجام خدمات بارگیری و حمل مقدار۱۰ هزارتن ماده معدنی از معدن طلای هیرد (آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۳-۲/۹۷ ت (نوبت دوم))

پنج شنبه, ۶ اردیبهشت, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام خدمات بارگیری و حمل مقدار۱۰ هزار تن ماده معدنی از معدن طلای هیرد (خراسان جنوبی) به مجتمع طلای موته (اصفهان) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۰۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سیصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۱/۲/۹۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۲/۲/۹۷ می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.به کلیه خریداران اسناد مناقصه ۱۳-۲/۹۷ ت

پیرو مناقصه فوق الذکر با موضوع” انجام خدمات بارگیری وحمل مقدار۱۰ هزارتن ماده معدنی از معدن طلای هیرد به مجتمع طلای موته ” موارد به شرح ذیل در اسناد تکمیل می یابد :

ذیل ماده۵ قرارداد (نحوه پرداخت) ۲ بند ذیل اضافه گردد:

پس از پایان هر ماه ، پیمانکار اقدام به تهیه صورتجلسه انجام كار و صورت وضعیت مربوطه می نماید . مبلغ صورت وضعیت پس از تایید کارفرما و پس از کسر کسور قانونی ، بدهی ها یا جرایم احتمالی، در وجه پیمانکار پرداخت می گردد.

۵-۱- پیش پرداخت : جمعا? معادل ۱۵% (پانزده درصد) مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت و در مقابل یك ضمانتنامه بانكی معتبر، قابل تمدید، غیرقابل برگشت و غیرمشروط و به میزان پیش پرداخت كه توسط یك بانك ایرانی قابل قبول كارفرما، صادر و توسط پیمانكار ارائه شده باشد، پرداخت می گردد. مبلغ ضمانتنامه بانكی پیش پرداخت به نسبت پیشرفت و متناسب با پرداخت های بعدی، كاهش داده خواهد شد.

۵-۲- پرداختهای مطابق با فعالیت: پرداخت ها طبق صورت وضعیت های ماهانه و بررسی و تایید دستگاه نظارت و تایید کارفرما بصورت ماهانه و پس از کسر کسور قانونی صورت می پذیرد.

ذیل ماده ۶ قرارداد (کسورات قانونی)بند (کسر متناسب پیش پرداخت) اضافه گردد.
* بند ۱۴-۸- (صفحه ۵ اسناد) و ماده ۳ قرارداد (صفحه ۱۱) اصلاح و اشاره گردد : مدت این قرارداد ۳ ماه شمسی از تاریخ ابلاغ آن است.