انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع پتاس خور و بیابانک (آگهی مناقصه عمومی شماره ۲۱-۳/۹۷ ت)

چهارشنبه, ۲ خرداد, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع پتاس خور و بیابانک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۱۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۴،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (چهار میلیارد و هفتصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۷/۳/۹۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۲۰/۳/۹۷ می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.