انجام امور خدمات حفاظتی، مراقبتی از اموال و دارایی های شرکت زغالسنگ البرز غربی (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۱۹-۱۲ /۹۷ ت)

یکشنبه, ۲۸ بهمن, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام امور خدمات حفاظتی، مراقبتی از اموال و دارایی های شرکت زغالسنگ البرز غربی (در حال تصفیه) در محدوده معدن سنگرود واقع در استان گیلان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۷۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۱٫۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد و سیصد و بیست میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۹/۱۱/۹۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۸/۱۲/۹۷ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۸/۱۲/۹۷ می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.