احداث سیستم تصفیه خانه و شبكه جمع آوری و انتقال برای حدود ۴۷۰ نفر در شبانه روز در معدن سنگ آهن چاه گز واقع در شهرستان بافق-استان یزد (آگهی مناقصه عمومی شماره ۳۰-۴/۹۷ ت)

سه شنبه, ۵ تیر, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی “احداث سیستم تصفیه خانه و شبكه جمع آوری و انتقال برای حدود ۴۷۰ نفر (در حدود ۶۰ متر مکعب) در شبانه روز در معدن سنگ آهن چاه گز واقع در شهرستان بافق-استان یزد (به روش EPC ) ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۱۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد و پانصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۱/۴/۹۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۲۳/۴/۹۷ می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.به کلیه خریداران اسناد مناقصه ۳۰-۴/۹۷ ت

پیرو مناقصه فوق الذکر با موضوع “احداث سیستم تصفیه خانه و شبكه جمع آوری و انتقال برای حدود ۴۷۰ نفر (در حدود ۶۰ متر مکعب) در شبانه روز در معدن سنگ آهن چاه گز واقع در شهرستان بافق-استان یزد (به روش EPC )” موارد به شرح ذیل در اسناد تکمیل می یابد:

۱- مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه مزبور تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۳/۵/۹۷ تمدید گردید، همچنین تاریخ بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴/۵/۹۷ می باشد.

۲- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست قبل از ارائه پیشنهادات نسبت به بازدید از محل اجرای طرح واقع در ۶۵ کیلومتری شهرستان بافق اقدام و تمام موارد را در پیشنهاد خود در نظر بگیرند و پس از تکمیل و مهر و امضاء ، فرم بازدید از محل را به همراه سایر مدارک در پاکت “ب” قراردهند.

کلیه شرکت کنندگان در مناقصه موظفند نامه حاضر را مهر و امضاء نموده و با عبارت (مورد تائید است) به همراه سایر مدارک در پاکت (ب) ارائه نمایند. در غیر اینصورت به عنوان نقص مدارک محسوب و مطابق مقررات اقدام خواهد شد.