احداث ساختمان HSE معدن سرب و روی انگوران (آگهی مناقصه عمومی شماره ۲-۱/۹۷ ت (نوبت دوم))

یکشنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی احداث ساختمان HSE معدن سرب و روی انگوران شامل اجرای کامل کلیه عملیات ابنیه (خاکبرداری، پی ریزی و اجرای اسکلت و سفت کاری، نازک کاری) و تأسیسات مکانیکی و برقی، راه اندازی و تحویل ساختمان مذکور را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (هشتصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۶/۱/۹۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۸/۲/۹۷ می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

به کلیه خریداران اسناد مناقصه ۲-۱/۹۷ ت

با سلام و احترام؛
پیرو مناقصه فوق الذکر با موضوع” احداث ساختمان HSE معدن سرب و روی انگوران شامل اجرای کامل کلیه عملیات ابنیه (خاکبرداری، پی ریزی و اجرای اسکلت و سفت کاری، نازک کاری) و تأسیسات مکانیکی و برقی، راه اندازی و تحویل ساختمان مذکور “، موارد به شرح ذیل تکمیل می یابد :
۱- جزئیات برآورد قیمت درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری گردیده که شرکت کنندگان موظفند جهت انجام هر اقدامی به سامانه مراجعه و جدول آنالیز قیمت را دریافت نمایند.
۲- قیمت پیشنهادی برنده مناقصه در طول مدت قرارداد ثابت و قطعی بوده و مبلغ پیمان مشمول پرداخت هیچ گونه تعدیل و مابه التفاوت نخواهد شد.
۳- مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه مزبور تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۲/۳/۹۷ تمدید گردید. همچنین تاریخ بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳/۳/۹۷ می باشد.
کلیه شرکت کنندگان در مناقصه موظفند نامه حاضر را مهر و امضاء نموده و با عبارت ( مورد تائید است )به همراه سایر مدارک در پاکت (ب) ارائه نمایند. در غیر اینصورت به عنوان نقص مدارک محسوب و مطابق مقررات اقدام خواهد شد.