اجاره شش دستگاه وسائط نقلیه (در اختیار بدون راننده) برای استفاده در مجتمع سنگ آهن سیرجان (آگهی مناقصه عمومی شماره ۷۳-۷ /۹۷ ت)

دوشنبه, ۱۶ مهر, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی “اجاره شش دستگاه وسائط نقلیه (در اختیار بدون راننده) برای استفاده در مجتمع سنگ آهن سیرجان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۳۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (هفتصد و پنجاه میلیون)ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۱/۷/۹۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۵/۸/۹۷ می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.