آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۸۶-۹۸/۷ت (نوبت دوم)

دوشنبه, ۱۵ مهر, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد “تأمین (خرید)، نصب، راه‌اندازي، آموزش سرويس و نگهداري (تعميرات) و قرائت ادواري يك دستگاه رادار پرتابل به منظور کنترل و پايش ديواره ريزشي در بخش روباز معدن سرب و روي انگوران” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۰۷/۲۰و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۸/۰۸و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۸/۱۸می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.