آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)شماره ۲۲-۱۴۰۰/۳ ت

دوشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” خرید ۳۰۰ تن گلوله  چدنی ریخته گری شده پر کروم ۸۰ میلی متری  مورد استفاده در آسیای گلوله ای کارخانه طلای موته ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ  ۵٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ریال (پنج میلیارد و چهارصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ و آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.