آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)شماره ۳۹-۱۴۰۰/۵ ت (نوبت دوم)

دوشنبه, ۱۸ مرداد, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام عملیات و خدمات  ژئوفیزیک مغناطیس سنجی و گرانی سنجی در آنومالی های ایران مرکزی (استان های یزد و کرمان) و سایر آنومالی های ابلاغی در استان های مختلف” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ  ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ و آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.