آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۶۵-۱۴۰۱/۶ ت (نوبت اول)

چهارشنبه, ۲ شهریور, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” تأمین (خرید)، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات سیستم فایروال لایه وب” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ  ۲٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.