آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۴۵-۱۴۰۱/۴ ت (نوبت اول)

سه شنبه, ۲۱ تیر, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ”  انجام  ۱۰ هزار متر  عملیات  حفاری مغزه گیری   در محدوده اکتشافی  هیرد واقع در استان خراسان جنوبی ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ  ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دوازده میلیارد و پانصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.