آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۳۳-۱۴۰۱/۳ ت (نوبت اول)

دوشنبه, ۱۶ خرداد, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی ” اجرای عملیات احداث یک دهانه پل ۲۵ متری و تکمیل زیر سازی، ابنیه فنی، و روسازی جاده بافق تا معدن سنگ آهن چاه گز و مسیر دسترسی به باسکول و محوطه معدن چاه گز واقع در استان یزد” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ  ۳۶٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سی و شش میلیارد و ششصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند