آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۶-۱/۱۴۰۱ ت

شنبه, ۲۷ فروردین, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام  ۵ هزار متر  عملیات  حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی واقع در جنوب استان کرمان ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ  ۶٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (شش میلیارد و سیصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.