آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۱۲-۱۴۰۰/۱۲ ت

شنبه, ۲۱ اسفند, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی  “ انجام عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و مخزن ۲۵۰۰ مترمکعبی و اجرای خط انتقال آب به کارخانه های تولیدآهک هیدراته و اسید فسفریک چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۸٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (هشت میلیارد و دویست میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های سامانه ستاد ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.