آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)شماره ۳۵-۱۴۰۰/۴ ت

دوشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام ۱۰ هزار متر  عملیات حفاری مغزه گیری  و پودری (RC) با استفاده از دستگاه های حفاری کارفرما در محدوده های اکتشافی استان های سیستان و بلوچستان ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ  ۶٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ریال (شش میلیارد و ششصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ _۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.