آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۰۱-۱۴۰۰/۱۲ ت

چهارشنبه, ۱۱ اسفند, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام  ۵ هزار متر  عملیات  حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی واقع در جنوب استان کرمان ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ  ۶٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (شش میلیارد و سیصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.