آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۳-۱۴۰۰/۲ ت (نوبت دوم)

شنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام ۱۲۰۰۰ متر عملیات چاه پیمایی ( با استفاده از دستگاه  ژئوفیزیک کارفرما )  در محدوده  اکتشافی زغال سنگ   مزینو ی طبس ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (هفتصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.