آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۴۰۴/۹۹

چهارشنبه, ۲۲ مرداد, ۱۳۹۹

مجتمع طلای موته در نظر دارد خرید ۱۰۰ تن سیانور سدیم با خلوص حداقل ۴۰ درصد مورد استفاده در کارخانه طلای موته (نوبت سوم)” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۵۴۶۰۰۰۰۱۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۹۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (نهصد و هفتاد و پنج میلیون ریال) بصورت (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
– تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۲۱
– مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۷ روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۳۰
– مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۹/۰۶/۱۵
– تاریخ بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۱۶
علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.