آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۳۵۷/۹۸

چهارشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸

مجتمع طلای موته در نظر دارد خرید ۱۰۰ تن سیانور سدیم با خلوص حداقل ۴۰ درصد مورد استفاده در کارخانه طلای موته را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۵۴۶۰۰۰۰۰۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (ششصد میلیون ریال) بصورت (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
– تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت ۱۱ روز یک شنبه مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۸
– مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۷ روز چهار شنبه مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۸
– مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۸
– تاریخ بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۸
علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.