آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۰۹-۱۴۰۰/۱۲ ت

پنج شنبه, ۱۹ اسفند, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی ” انجام امور خدمات عمومی، فنی واداری درمجتمع  فروکروم جغتای”را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۵٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ریال (پنج میلیارد و هفتصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های سامانه ستاد ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.