آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۴۲-۴/۹۸ ت

یکشنبه, ۱۶ تیر, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام عملیات آماده سازي، باطله برداری، استخراج ماده معدني و حمل و تخلیه در محل انباشتگاه¬ها، تسطیح انباشتگاه¬های مربوطه، همگن سازی، بارگیری و تنظیم بار مواد معدنی برای فروش و خردایش مواد معدنی در بخش روباز معدن سرب و روی انگوران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۳۳٫۲۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ (سی و سه میلیارد و دویست و بیست و هشت میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۳/۰۴/۹۸ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۰۲/۰۵/۹۸ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۲/۰۵/۹۸ می-باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می¬بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.