آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۳۹-۴/ ۹۹ ت (نوبت دوم)

چهارشنبه, ۴ تیر, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” خرید ،نصب  و راه اندازی قطعه دتکتور دستگاه  XRF  ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۰۴/۰۸ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۴/۱۸ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۴/۲۸ می باشد و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۹ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مرکز۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.