آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۳۶-۹۹/۴ ت (نوبت دوم)

یکشنبه, ۸ تیر, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” خرید  تجهیزات  و لوازم  سیستم های حفاظتی ونظارت تصویری مورد نیاز مجتمع  سنگ آهن جلال آباد زرند ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (چهارصد و بیست و پنج میلیون)ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۰۴/۱۰ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۴/۱۸ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۴/۲۸ می باشد و بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۹ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مرکز۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.