آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۲۲-۹۹/۳ت

شنبه, ۱۰ خرداد, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” خرید،نصب و راه اندازی قطعه دتکتور دستگاه XRF ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سیصد و هشتاد میلیون)ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۰۳/۱۱ ، مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۳/۳۱ می باشد و بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۰۱ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می-بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مرکز۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.