آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۱۸-۹۹/۲

سه شنبه, ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام ۲۵،۰۰۰ متر  عملیات حفاری  مغزه‌گیری در محدوده‌های اکتشافی در استان ‌های اصفهان، همدان، زنجان، یزد ، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۷٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (هفت میلیارد و هفتصد میلیون)ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۰۲/۲۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۳/۰۷ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۳/۱۷ می باشد و بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۸برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مرکز۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.