آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۱۴۸-۹۸/۱۲ ت

دوشنبه, ۱۲ اسفند, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام امور خدمات عمومی ،فنی واداری در مجتمع زغال سنگ گلندرود” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۸۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۲٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون)ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۱۲/۱۴و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۱/۱۱و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۱/۲۳ می باشد و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۹۹ /۰۱/۲۴برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می¬بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مرکز۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.