آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۱۴۵-۹۸/۱۲ت

دوشنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام امور خدمات عمومی، فنی واداری درمجتمع سرب نخلک ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۱۲/۰۷و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۱۲/۱۴و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۱۲/۲۴بوده، همچنین جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۵برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می¬بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مرکز۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.