آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۱۲۹-۹۹/۱۰ ت

سه شنبه, ۲۳ دی, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام امور خدمات عمومی،فنی و اداری در مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران”را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۸٫۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (هشت میلیارد و چهارصد و سی میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۱۰/۲۱  و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۱۱/۰۱  و آخرین مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۱۱/۱۱ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۲ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام مرکز ۴۱۹۳۴ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.