آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده شماره ۱۲۹-۹۸/۱۱ت” (نوبت دوم)

دوشنبه, ۳۰ دی, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی”  انجام ۱۵۰۰۰ متر عملیات حفاری مغزه گیری در  محدوده های اکتشافی استان های یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه به  مبلغ  ۶٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (شش میلیارد و دویست پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۱۱/۰۱و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۱۱/۱۶و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۱۱/۲۶می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.