آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۱۱۹-۹۹/۱۰ ت

شنبه, ۶ دی, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع  خراسان جنوبی “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۴٫۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهار میلیارد و دویست و هفتاد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۱۰/۰۸ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۱۰/۱۷ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۲۷۹۹/۱۰/۲۷ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۹ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مرکز ۴۱۹۳۴ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.