آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۸۱-۹۸/۷ت (نوبت دوم)

پنج شنبه, ۱۱ مهر, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد “انجام ۱۰۰۰۰ متر عملیات حفاری (مغزه گیری) در استانهای همدان، اصفهان و زنجان”را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهارمیلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۰۷/۱۳و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۸/۰۱و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۸/۱۱می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.