آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۸۲-۹۸/۷ت (نوبت دوم)

چهارشنبه, ۱۰ مهر, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد“انجام ۱۵،۰۰۰ متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده¬های اکتشافی استان خراسان جنوبی” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ ۷٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (هفت میلیارد و پانصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۰۷/۱۳و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۸/۰۱و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۸/۱۱می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.