آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)شماره ۳۳-۱۴۰۰/۴ ت

دوشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد موضوع  ” تأمین، نصب، راه اندازی و آموزش  تجهیزات و لوازم سیستم های حفاظتی و نظارت تصویری در مجتمع معادن زغال سنگ طبس ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ  ۲٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ (دو میلیارد و هفتصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ _۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.