آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)شماره (نوبت دوم) ۶۰-۱۴۰۰/۷ ت

یکشنبه, ۱۶ آبان, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد” تأمین (خرید) تجهیزات واحد خردايش پروژه احداث کارخانه تولید آهک هیدراته چرام در استان کهگيلويه و بويراحمد “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۶٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ریال (شش میلیارد و نهصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره سامانه ۱۴۵۶ _۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.