آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)شماره ۵۰-۱۴۰۰/۷ ت

دوشنبه, ۱۹ مهر, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد” انجام عملیات ساخت و تأمین تجهیزات واحد خردايش پروژه احداث کارخانه تولید آهک هیدراته چرام در استان کهگيلويه و بويراحمد “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۶٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (شش میلیارد و نهصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ _۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.