آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۱۳-۱۴۰۰/۱۲ ت

پنج شنبه, ۱۹ اسفند, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد  مناقصه عمومی “خرید تعداد ۲ دستگاه لیفتراک مورد نیاز سوله های نگهداری مغزه های حفاری معادن هیرد و جانجا واقع در استان های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (یک میلیارد و ششصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱ /۰۱/۱۷ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱ /۰۱/۲۷ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های سامانه ستاد ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.