آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)شماره ۹۵-۱۴۰۰/۱۱ ت

چهارشنبه, ۲۷ بهمن, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام خدمات مشاوره و نظارت بر عملیات اکتشاف و بهره برداری از معادن مجتمع طلای موته” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ  ۵٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پنج میلیارد و ششصد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند