آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)شماره ۹۴-۱۴۰۰/۱۱ ت

یکشنبه, ۲۴ بهمن, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام خدمات مشاوره، آموزش و نظارت بر اجرا در زمینه ارتقای سطح HSE در شرکت ها، مجتمع ها و  طرح های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ  ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سه میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴  و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند