آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۰-۱۴۰۰/۲ت

سه شنبه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” تأمین ،نصب ، راه اندازی و آموزش تجهیزات و لوازم سیستم های حفاظتی ونظارت تصویری در انبار خاتون آباد شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهارصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می¬بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.