آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده شماره ۹۳۴۸/۷

چهارشنبه, ۳ اردیبهشت, ۱۳۹۹

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۳۴۸/۹۷
مجتمع طلای موته در نظر دارد ” تامین، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات و لوازم سیستم های حفاظتی ونظارت تصویری مجتمع طلای موته ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۵۴۶۰۰۰۰۰۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۱٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال) بصورت (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
۱ تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۲/۰۲
۲ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۹ روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۰۲/۱۱
۳ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۹/۰۲/۲۷
۴ تاریخ بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۲۸
علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.