آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ­ای شماره ۹۹-۸/ ۹۸ ت

شنبه, ۴ آبان, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد “انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در پهنه‌ های اکتشافی نطنز-کوه‌دم، چهارمحال و بختیاری و لرستان واقع در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و لرستان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهارصد و پنجاه میلیون)ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۰۸/۱۱ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۸/۲۲ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۹/۰۲ می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­ بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.