آگهی مناقصه عمومی دو مرحله­ ای شماره ۹۶-۸/ ۹۸ ت

جمعه, ۳ آبان, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد “انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در پهنه اکتشافی هرمزگان واقع در استان هرمزگان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سی صد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۰۸/۱۱ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۸/۲۲ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۹/۰۲ می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­ بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.