آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۳۵۸/۹۸

دوشنبه, ۲۸ مرداد, ۱۳۹۸

مجتمع طلای موته در نظر دارد “تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل مجتمع طلای موته” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۵۴۶۰۰۰۰۰۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۶۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (ششصد و شصت و یک میلیون ریال) بصورت (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
– تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت ۹ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۳
– مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۴ روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۳۱
– مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۱۲
– تاریخ بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۶/۱۳
علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.