آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۱۸-۱۴۰۱/۲ ت (نوبت دوم)

یکشنبه, ۱۸ اردیبهشت, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در محدوده های اکتشافی زغال سنگ طبس و معدن زغال سنگ گَلیران به ترتیب واقع در استان های خراسان جنوبی و مازندران ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (دو میلیارد و پانصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰  و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱  و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های سامانه ستاد ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.