آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۱۱۵-۱۴۰۰/۱۲ ت

شنبه, ۲۱ اسفند, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام خدمات و عملیات شناسای، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در محدوده های اکتشافی زغال سنگ طبس و معدن زغال سنگ گَلیران واقع در استان های خراسان جنوبی و مازندران ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (دو میلیارد و پانصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های سامانه ستاد ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.