آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره ۱۴۳-۹۸/۱۲ت

چهارشنبه, ۳۰ بهمن, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی” انجام خدمات پروژه آسیب شناسی و بررسی جامع شرایط تولید واحد های معدنی و فرآوری سنگ تزئینی” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهارصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۱۲/۰۶و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۱۲/۱۴و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۱۲/۲۴می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می¬بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۵برگزار خواهد شد.