آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۸۷-۹۸/۷ت”

چهارشنبه, ۱۷ مهر, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد “انجام خدمات نظارت بر عملیات بهره برداری ازمعادن آنتیموان سفیدابه و حیدرآباد و تهیه طرح بازگشایی و استخراج زیرزمینی معدن آنتیموان سفیدابه” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (ششصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۰۷/۲۰و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۸/۰۸و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۸/۱۸می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.